Даралтад зуух, шугам хоолойн угсралт

Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтад сав, шугам хоолойн угсралт, засвар үйлчилгээний дараах  тусгай зөвшөөрөлтэй:

  1. 40 кгх/см2- хүртэлх даралтай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  2. 40 кгх/см2- хүртэлх даралтай даралтад савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,
  3. 40 кгх/см2- хүртэлх даралтай дулааны шугам хоолой, ЦТП-ны усрлат, засвар,  түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,
  4. 40 кгх/см2- аас доош даралтанд ажилладаг тоноглолын  угсралт, засвар,  түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ,