Автоматжуулалт
Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, түгээх технологи, хэмжилт, бүртгэл тооцоо, удирдлага хяналтыг автоматжуулах чиглэлээр  олон тооны төслүүдийг хэрэгжүүлж байна.
 
Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс нь захиалагчийн хэрэгцээ, автоматжуулалтын процесс, хүрэх үр дүнг бүрэн зөв тодорхойлсон даалгарыг боловсруулах, программ хангамж, техник хэрэгслийг зөв сонгох, чанартай угсарч суурилуулах, ажиллах хүчнийг сургах, ашиглалтын явцад засвар, үйлчилгээг тасралтгүй хангах зэрэг цогц асуудлаас бүрдэнэ