Маягт ХН-1-2

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Нэг. Үндсэн мэдээлэл
Хоёр. Боловсрол

2.1 Боловсрол. (Ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ үү. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Хаана Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэжил Голч дүн
Гурав.Ур чадвар

3.1 Гадаад хэлний мэдлэг. (Чадваруудад маш сайн, сайн, дунд,муу гэсэн үнэлгээ бичнэ. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Гадаад хэлний нэр Бичих чадвар Өөрөө ярих чадвар Сонсож ойлгох чадвар Уншиж ойлгох чадвар Орчуулах аман Орчуулах бичгийн

3.2 Та хэлний болон бусад мэргэшлийн чиглэлээр ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшин тогтоох шалгалт өгсөнүү ?. (Тийм бол. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Нэр Огноо Оноо

3.3 Компьютерийн мэдлэг чадвар ( Тохирох баганад тэмдэглэнэ үү тавина)

Түвшин MS Word MS Excel MS Power Point MS Project Photo Shop Page Maker Internet
Анхан шатны
Хэрэглээний
Бүрэн эзэмшсэн
Дөрөв. Ажлын туршлага

4.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал оруулна уу. Мөр нэмэх бол + дарна уу
Тав. Гэр бүлийн байдал

5.2 Гэр бүлийн байдал. (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ. Мөр нэмэх бол + дарна уу )

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас

5.3 Ураг төрлийн байдал. (Таны эцэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдийг бичнэ. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас
Зургаа. Бусад

Тийм бол компанийн нэр, ажилтны овог нэр, албан тушаал, таны юу болох: