Хийн агуулах, түгээх станц

Шингэрүүлсэн нүүрс-устөрөгчийн хий, байгалийн хийг хадгалах агуулахын зураг төсөл боловсруулах ажлын тухай 

      Байгалийн хий, шингэрүүлсэн нүүрс-устөрөгчийн хийгээр хот суурин газар болон хэрэглэгчдийг хангах зориулалтаар шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх хийн хангамжийн системийн зураг төслийг боловсруулдаг.    

  • Хий цэнэглэх станц. ШНХийг хүлээн авах, хадгалах, автоцистернээр болон баллонд савлаж түгээх зориулалттай хийн агуулахын зураг төсөл боловсруулах
  • Хий цэнэглэх цэг. ШНХийг автоцистернээр хүлээн авах, хадгалах, баллон цэнэглэн хэрэглэгчдэд түгээх зориулалттай хийн байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  • Автомашинд хий цэнэглэх станц. ШНХийг хүлээн авах, хадгалах, автомашинд түгээх зориулалттай байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  • Барилгад суурилуулах хийн хангамжийн систем, бүлэг баллонт төхөөрөмжийн зураг төсөл боловсруулах