Зөвлөгөө

Захиалагчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг. Тухайлбал:

 1. ШТС-ыг байршил, газар ашиглалтыг оновчтой төлөвлөх,
 2. Техник, технологийг шинэчлэх, автоматжуулах
 3. Аюулгүй ажиллагааны нөхцлийг сайжруулах,
 4. Давхар хамгаалалтын систем, байгаль орчныг нефтийн бүтээгдэхүүний бохирдлоос сэргийлэх,
 5. Хэмжилт, бүртгэл тооцоог боловсронгуй болгох,

Сургалт явуулах

Газрын тосны салбарын техник технологийг хөгжүүлэх, шинэ техник технологийг нийтийн хүртээл болгох зорилгоор жил бүр сургалт семинарыг зохион байгуулж байна.  Тухайлбал:

 1. 2004 - FMC measurement solution компанитай хамтран “Шатахууны тоолуур”,
 2. 2005 - Petro-Technik компанитай хамтран “ШТС-ын дэвшилтэд шинэ технологи, бүтээгдэхүүн Монгол Улсад”,
 3. 2005 - Honeywell компанитай хамтран “Газрын тосны агуулах, ШТС-ыг автоматжуулах замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалт семинар,
 4. 2006 - Gilbarco Veeder-Root  компанитай хамтран “ШТС-ын орчин үеийн түгээгүүр, автоматжуулсан систем”,
 5. 2008 - Blackmer компанитай хамтран “Газрын тосны насос, компрессорын технологи”,
 6. 2010 - Honeywell компанитай хамтран “Газрын тос, хийн байгууламжийн автоматжуулалт,”
 7. 2011 - Franklin Fueling System компанитай хамтран ШТС-ын шинэ технологийн сургалт,
 8. 2012 - Pump Solution Group компанитай хамтран насосны технологийн сургалт,  
 9. 2017 - Advanced Pressure Vessels and Piping, ASME Section VIII div.1, ASME Section VIII div.2, ASME B31.3 стандартуудын сургалт
 10. 2017- Franklin Fueling Systems GmbH компанитай хамтран “Хуванцар хоолойн систем, угсралт суурилуулалт”, Угсралт гүйцэтгэх Сертификат олгох  сургалт,
 11. Олон улсын PEI, ILTA зэрэг технологийн үзэсгэлэн, семинарт захиалагч байгууллагуудыг оролцуулах,
 12. 2017 – Graco, Ноён Хурд компанитай хамтран Металл гадаргууд сандбласт хийх орчин үеийн технологи (Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл хийх)