Газрын тос, хийн барилга

Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, ачих, хадгалах, түгээх, ашиглах байгууламжид байгаль орчин, галын аюулгүй байдал, манай орны цаг уурын онцлог, олон улсын стандарт, техник технологийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн  инженерийн иж бүрэн үйлчилгээ "Зураг төсөл-Нийлүүлэлт-Угсралт" (EPC)-г үзүүлж байна.