ШТС-ын автомат түвшин хэмжигч

Бид ШТС-ын савны хэмжүүрийн үйлдвэрлэлээр дэлхийн №1 компани болох Гильбарко Вийдер-Роот компанийн автомат түвшин хэмжигчийн цогц шийдлийг зах зээл нийлүүлж байна. ШТС-д автомат түвшин хэмжигч суурилуулснаар доорх давуу талуудыг үүсгэнэ.

  • Хяналт, бүртгэлийг сайжруулах, хүнээс хамаарсан алдааг багасгах
  • Үйл ажиллагааны зардал, цаг хугацаа хэмнэх, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх
  • Байгаль, экологид үзүүлэх хор нөлөөг багасгах
  • Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг хангах
  • Алдагдал, гоожилт шүүрэлтийг хянах